Silná žena


Snad tím nejdůležitÄ›jším poznáním vÅ¡ech silných a úspěšných žen, které zvládají svoje životní funkce bez nářků je uvÄ›domÄ›ní, že nejsou dokonalé. A pÅ™ijaly samy sebe takové, jaké jsou. I s případnými nedostatky. Protože na tomto svÄ›tÄ› není dokonalý nikdo. Spokojená žena se nestylizuje do druhých osob a jediné o co se snaží, je být inspirativní verzí sebe samé. A hlavnÄ› nepotlaÄuje svoje pÅ™irozené potÅ™eby. Protože jenom tímto se otevírá brána ke šťastnému životu. A je Å¡koda, že si to mnohé ženy neuvÄ›domují. Velkým umÄ›ním úspěšných žen je i schopnost pÅ™ijat pomoc druhých v případech, že je není schopná zvládnout sama. Čímž potvrdí svoji vnitÅ™ní sílu a zralost.

Silná žena

Snad nejvÄ›tší výhrou pro úspěšnou ženu jsou dvÄ› klíÄové vlastnosti. A to je pÅ™edstavivost a vášeň. Které je pohání jako motor a v každodenním životÄ› nevidí nic jako problém. Tím, že si za každé situace pÅ™edstavují kvalitní výsledek, nelze jejich sny niÄím zastavit. Protože vizualizace je základním hybatelem zmÄ›n, pÅ™inášející kýžený výsledek. A tím, že se zpravidla nestarají, co si myslí okolní svÄ›t, kterému by mohly pÅ™ipadat nápady troufalé a nestandardní, bývají tužby naplnÄ›ny po okraj. Schopnost odpouÅ¡tÄ›t druhým je další silnou stránkou tÄ›chto žen. Protože, jak vÅ¡ichni víme, hnÄ›v nikde nevede. Proto je mnohem prospěšnÄ›jší se z chyb pouÄit. 

Žena ve sportu

Protože silné ženy vyzaÅ™ují duÅ¡evní klid a pohodu, a svÄ›t pomluv, faleÅ¡nosti a kÅ™ivd je jim cizí, rády se obklopují stejnÄ› smýšlejícími spolupracovníky Äi přáteli. Protože ÄlovÄ›k je vždycky zrcadlem svého okolí. A pÅ™estože jsou ženy vnímány stále jako ten slabší lidský druh, i když se na to feministky snaží upozorňovat, pro silné ženy, které věří samy sobe, je to nepodstatné. A to jak ve schopnosti dÄ›lat závažná a důležitá rozhodnutí Äi výkonnosti pÅ™i plnÄ›ní povinností. Tím, že si v krizových situacích zachovávají chladnou hlavu, vytyÄený cíl nemohou minout. PÅ™i jakémkoliv podkopnutí se tyto ženy vždycky zvednou, opráší  a jdou dál. Drobnými krůÄky k stálému vnitÅ™nímu růstu, úspÄ›chu a duÅ¡evní pohodÄ›.