Mapa roku 2024


Obrovský skok ke šťastnému životu

Jako první si zodpovÄ›zte otázky, jak byste chtÄ›la v novém roce žít. Ona totiž spousta z nás ani neví, jak by mÄ›l život snů vypadat. A teÄ nemyslíme jen hrubé obrysy, ale zcela konkrétní pÅ™edstavy. Pokud si hned v prvním kroku neujasníte, kam chcete směřovat, dost možná budete nespokojená a svoji frustraci budete svádÄ›t na vnÄ›jší okolnosti. PÅ™edstavte si terÄ (váš vysnÄ›ný život), do kterého se chcete trefovat. Ale, jak se do nÄ›j můžete trefit, když jste ho ani nevyvÄ›sila = nemáte jasnou pÅ™edstavu. Aby se vám tento rok už opravdu povedl nebo vás nÄ›kam posunul, peÄlivÄ› si zodpovÄ›zte tyto otázky.

žena

1) Je konec roku 2024 a tento rok byl pro vás opravdu zlomový. Jaké konkrétní vÄ›ci a Äiny se udály, že se tak skuteÄnÄ› stalo? Například jste se pÅ™estÄ›hovala z vybydlené garsonky do nového domu nebo jste získala nové zakázky u vaÅ¡eho podnikání.

U všech otázek se zamýšlejte tak hluboce, jak to jen půjde. Nespěchejte a nechte pracovat fantazii i intuici.

2) Když cíle dosáhnete, co vám to pÅ™inese? Například, když dáte výpovÄ›Ä v práci, budete se moct plno ponoÅ™it do podnikání, budete svým vlastním šéfem a objevíte své talenty. Zjistíte, že se na sebe můžete spolehnout.

3) Co vedlo k tomu, že se vÅ¡echny vysnÄ›né vÄ›ci staly skuteÄností? Například jste si vydÄ›lala na luxusní dovolenou, protože jste zaÄala více pÅ™emýšlet o penÄ›zích a investovat je. Nebo jste neutrácela za zbyteÄnosti.

dovolená

4) Jak nastavit mysl, abyste tÄ›chto výsledků dosáhla? PÅ™edstavte si samu sebe jako ženu, která i pÅ™esto, že má strach, nepochybuje a je odvážná. Svůj Äas umí využívat efektivnÄ› a pokud se bÄ›hem cesty pÅ™ihodí nÄ›jaká ta chybka, vezme si z toho ponauÄení. Má jasno kam směřuje a pomalými kroky si jde za svým snem. 

PÅ™ejeme, aby se vám rok 2024 povedl podle vaÅ¡ich nejtajnÄ›jších pÅ™edstav. A pracovat na tom zaÄnÄ›te už dnes.

Silná žena


Snad tím nejdůležitÄ›jším poznáním vÅ¡ech silných a úspěšných žen, které zvládají svoje životní funkce bez nářků je uvÄ›domÄ›ní, že nejsou dokonalé. A pÅ™ijaly samy sebe takové, jaké jsou. I s případnými nedostatky. Protože na tomto svÄ›tÄ› není dokonalý nikdo. Spokojená žena se nestylizuje do druhých osob a jediné o co se snaží, je být inspirativní verzí sebe samé. A hlavnÄ› nepotlaÄuje svoje pÅ™irozené potÅ™eby. Protože jenom tímto se otevírá brána ke šťastnému životu. A je Å¡koda, že si to mnohé ženy neuvÄ›domují. Velkým umÄ›ním úspěšných žen je i schopnost pÅ™ijat pomoc druhých v případech, že je není schopná zvládnout sama. Čímž potvrdí svoji vnitÅ™ní sílu a zralost.

Silná žena

Snad nejvÄ›tší výhrou pro úspěšnou ženu jsou dvÄ› klíÄové vlastnosti. A to je pÅ™edstavivost a vášeň. Které je pohání jako motor a v každodenním životÄ› nevidí nic jako problém. Tím, že si za každé situace pÅ™edstavují kvalitní výsledek, nelze jejich sny niÄím zastavit. Protože vizualizace je základním hybatelem zmÄ›n, pÅ™inášející kýžený výsledek. A tím, že se zpravidla nestarají, co si myslí okolní svÄ›t, kterému by mohly pÅ™ipadat nápady troufalé a nestandardní, bývají tužby naplnÄ›ny po okraj. Schopnost odpouÅ¡tÄ›t druhým je další silnou stránkou tÄ›chto žen. Protože, jak vÅ¡ichni víme, hnÄ›v nikde nevede. Proto je mnohem prospěšnÄ›jší se z chyb pouÄit. 

Žena ve sportu

Protože silné ženy vyzaÅ™ují duÅ¡evní klid a pohodu, a svÄ›t pomluv, faleÅ¡nosti a kÅ™ivd je jim cizí, rády se obklopují stejnÄ› smýšlejícími spolupracovníky Äi přáteli. Protože ÄlovÄ›k je vždycky zrcadlem svého okolí. A pÅ™estože jsou ženy vnímány stále jako ten slabší lidský druh, i když se na to feministky snaží upozorňovat, pro silné ženy, které věří samy sobe, je to nepodstatné. A to jak ve schopnosti dÄ›lat závažná a důležitá rozhodnutí Äi výkonnosti pÅ™i plnÄ›ní povinností. Tím, že si v krizových situacích zachovávají chladnou hlavu, vytyÄený cíl nemohou minout. PÅ™i jakémkoliv podkopnutí se tyto ženy vždycky zvednou, opráší  a jdou dál. Drobnými krůÄky k stálému vnitÅ™nímu růstu, úspÄ›chu a duÅ¡evní pohodÄ›.